Preambulum

 A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Pingvin Napfény Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 17., Cg. 06-10-000456), a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.pingvinpatika.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (megrendelők, érdeklődők, vásárlók, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként ráutaló magatartással (a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  - megrendelés, regisztráció, közvetlen kapcsolatfelvétel, hírlevélre feliratkozás - szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti

A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében az Adatvédelmi tájékoztató két szöveges változatot tartalmaz: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a webaruhaz@pingvinpatika.hu e-mailcímen keresztül

 

                        Teljes szöveg   Rövidített változat
     
A weboldalt üzemeltető Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel    Az adatkezelés során a Társaság teljesíti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.
     
     
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei   Az adatkezelő adatai
Név: Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság   Név:Pingvin Napfény Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
    Cégjegyzékszám: 06-10-000456
    Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17
    Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2
    6720 Szeged, Dugonics tér 1
Cégjegyzékszám: 06-10-000456   6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17   Adószám: 24700450-2-06
Telephely: 6721 Szeged, Kálvin tér 2   E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu
6720 Szeged, Dugonics tér 1    
6723 Szeged, Csongrádi sugárút 71    
Adószám: 24700450-2-06    
E-mail cím: webaruhaz@pingvinpatika.hu    
     
Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen    Társaságunk tárhelyszolgáltatóként adatfeldolgozót (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) vesz igénybe a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez, melynek adatai:
adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:   Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Név: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság   Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41   Cégjegyzékszám: 06-10-000489
Cégjegyzékszám: 06-10-000489   Adószám: 25333572-2-06
Adószám: 25333572-2-06  
  E-mail: info@rackhost.hu
E-mail: info@rackhost.hu    
     
I. Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés    
1.) A kezelt személyes adatok köre:    
     
Felhasználó annak érdekében, hogy az aktuális akciókról, új szolgáltatásról haladéktalanul tájékoztatást kapjon, feliratkozhat Társaságunk a hírlevél-szolgáltatásaira. A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik, mely egyben a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásnak is minősül.    A kezelt adatok fajtái: A felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
Ennek során az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.    A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik.
Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Felhasználó bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen.       Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Ön bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen.
2.) Az adatkezelés célja    
A Felhasználó tájékoztatása e-mail útján az aktuális akciókról, a Felhasználónak nyújtott kedvezményről, új szolgáltatásról     Amennyiben Ön hozzájárul, reklámot küldünk Önnek az Ön által megadott e-mailcímre.
A Felhasználó 3 típusú hírlevélre iratkozhat fel választása szerint:   Választása szerint 3 különböző típusú hírlevélre iratkozhat fel:
·        Alap hírlevél: Társaságunk heti rendszerességgel küldi meg hírlevelét akcióiról, kedvező ajánlatairól   ·   Alap hírlevél: Heti rendszerességgel küldünk Önnek hírlevelet akcióinkról, kedvező ajánlatainkról
·        Egyedi hírlevél: Társaságunk három hetente küldi meg hírlevelét a Felhasználó addig rendelt termékeire vonatkozó aktuális akcióiról   ·     Egyedi hírlevél: Három hetente küldünk Önnek hírlevelet az Ön által korábban rendelt termékekre vonatkozó aktuális akcióiról
·        Emlékeztető hírlevél: Társaságunk hírlevelet küld a korábban rendelt termékekről, amennyiben azok akciósak és amennyiben a Felhasználó 2 hónapja nem rendelt a Társaságunktól.   ·   Emlékeztető hírlevél: Hírlevelet küldünk Önnek a korábban rendelt termékeiről, amennyiben azok akciósak és amennyiben Ön 2 hónapja nem rendelt a Társaságunktól
     
3.) Az adatkezelés jogalapja:    
Az adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásán alapul.   Az Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.
„Egyedi hírlevél”-re és „Emlékeztető hírlevél”-re történő feliratkozás esetén az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy az érintett megadott adatait az általa vásárolt termékekkel Társaságunk összekösse annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatot küldjünk a feliratkozó részére.   „Egyedi hírlevél”-re és „Emlékeztető hírlevél”-re történő feliratkozása esetén Ön ahhoz is hozzájárul, hogy adatait a személyre szabott ajánlatküldés érdekében az Ön által vásárolt termékekkel összekössük.
     
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”    
4.) Az adatkezelés ideje:    
A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.    Az Önre vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig kezeljük.
5) Az érintett jogai    
a) Tájékoztatás kérése    
A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről   Ön tájékoztatást kérhet a nálunk kezelt adatairól. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes
     
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.    
b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság    
A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa.   Ön kérheti hibás adatainak kijavítását, az adatai átadását Ön vagy más Ön által megjelölt adatkezelő részére 
     
c) Személyes adatok törlése és zárolása    Ön kérheti a fenti célból kezelt adatainak törlését és zárolását
A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli, zárolja a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat.    
d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás   Ön tiltakozhat a fenti célból történő adatkezelés ellen
Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.    
     
e) Szolgáltató eljárása    
Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi.   Kérelmét igyekszünk minél előbb, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni.
A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.    
     
Tiltakozási jog gyakorlása esetén:     
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.   Tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül döntünk kérelméről, és döntésünkről Önt tájékoztatjuk.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.    
     
     
     
     
     
     
     
6.) Az adatok kezelése    
Társaságunk a fenti adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén tárolja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)   Az adatokat Magyarországon a fent megjelölt Adatfeldolgozó tárhely-szolgáltatószerverén tároljuk.
     
Az adatokat a Társaság munkatársai kezeli, és azokat kizárólag tájékoztatás nyújtásához, reklámanyag küldéséhez használja fel.    
     
A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaság az alábbi esetben adja át    
     
-      a Franchise szerződés alapján a hírlevél kiküldési szolgáltatást végző PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatfeldolgozó részére    
     
Adatfeldolgozó adatai:    
Név: PHARMAINVEST Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság    
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.   A hírlevél kiküldését Franchise szerződésünk alapján a PHARMAINVEST Zrt Adatfel-dolgozó végzi 
Cégjegyzékszám: 06 10 000443    
Adószám: 24664028-2-06   Adatfeldolgozó adatai:
e-mail: info@pingvinpatika.hu   Név: PHARMAINVEST Zrt.
Az adattovábbítás az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti Franchise szerződés alapján a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)   Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
    Cégjegyzékszám: 06 10 000443
    Adószám: 24664028-2-06
- abban az esetben, ha adatkezelő átalakul, pl. más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.   e-mail: info@pingvinpatika.hu
Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont    
     
Felhasználó a „Feliratkozás”” felületen a feliratkozás megküldésével egyúttal az adatok fentiek szerinti kezelését, továbbítását is tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul    
A Társaságunk biztosítja, hogy a hírlevélről mind a Weboldalról, mind e-mail útján le lehessen iratkozni.    
     
    Bármilyen átszervezés esetén az Ön adatait ugyanezen feltételekkel fogják tovább kezelni
     
     
     
     
     
     
    A hírlevélre feliratkozással Ön az adatok ezen pont szerinti kezelését,   továbbítását tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul. Ön a hírlevélről leiratkozni a Weboldalról, vagy e-mail útján tud.
II. Közösségi oldal    
Társaságunk a Pinvin Patika facebook profilt és a pingvinpatikak Instagram oldalt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation   Társaságunkkal a facebook profil oldalon és az Instagramon is találkozhat, az oldalakkall kapcsolatos adatkezelésre a facebook Adatvédelmi szabályzata és az Instagram adatvédelmi szabályzata az irányadó.
Az Instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content    
     
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.    
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.    
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.    
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.    
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
III. Honlap-látogatottsági adatok kezelése    
Cookie"-k (sütik) és "web beacon"-ök elhelyezése, célja    
Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba hozható (user id: felhasználó azonosító) és nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból.   A weboldal minél gyorsabb, hatékonyabb használata érdekében sütiket, valamint web beaconoket (látogatást nyomon követő programot) helyezünk el.
o   adatfeljegyzés    
o   a felhasználó azonosítása    
o   a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése    
o   a szolgáltatás hatékonyságának növelése    
o   a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából    
     
Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.    
Felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:    
o    értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén    
o   a cookie-k küldését bármikor megtilthatja    
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.    
Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.    
A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon    
Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.    
IV. Kiskorúak adatkezelése    
Társaságunk 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.    Kiemelten figyelünk a 18. éven aluli személyek személyiségi jogaira, ezért ha igazolhatóan kiskorú személyre vonatozó adat kerül a nyilvántartásunkba, azt  a bejelentést követően zároljuk, és lehetőség szerint azonnal töröljük
     
     
V. Jogorvoslat    
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.   Amennyiben úgy érzi, személyes adataihoz való jogát megsértettük, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.    
     
     
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez  harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.    
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:    
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c    
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834    
Telefon: +36-1/391-1400    
Telefax: +36-1/391-1410    
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    
     
Tiltakozási jog gyakorlása esetében    
Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk kell nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.    
VI. Adatvédelmi tájékoztató módosítása    
     
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.   Szükség esetén jelen tájékoztatót módosítjuk, melyet ugyanígy a honlapon helyezünk el.
     
Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba.     
Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás.    
Adatkezelésünkről bővebben itt tájékozódhat.